Guri Haaland

Barne og ungdomspsykiater


Personlighetsforstyrrelse er en type psykisk lidelse som er kjennetegnet ved rigide og vedvarende mønstre av personlighetstrekk som på forskjellige måter fører til ubehag eller vansker for personen det gjelder eller omgivelsene.

Beskrivelse
Personlighet handler om måter å tenke, føle og handle på i forskjellige situasjoner over tid, mens personlighetstrekk er mer avgrensede enkeltstående måter å handle, føle eller tenke på. Dersom en person i voksen alder over tid har personlighetstrekk som fører til vanskeligheter eller ubehag for personen selv eller omgivelsene for øvrig kan det være at kriteriene til en eller flere personlighetsforstyrrelser er oppfylt. Personlighetsforstyrrelser kan føre til store sosiale, psykiske og økonomiske problemer for de det gjelder og deres pårørende.

Personlighetsforstyrrelser defineres av American Psychiatric Association (APA) som «et varig mønster av indre erfaring og oppførsel som på en utpreget måte avviker fra forventningene til vedkommendes kultur» Disse mønstrene er ubøyelige og gjennomtrengende i mange situasjoner. Begynnelsen av disse mønstrene kan vanligvis bli sporet tilbake til sent i ungdomstiden og begynnelsen av voksen alder, og i noen tilfeller til barndommen.

Personlighetsforstyrrelser er klassifisert som en psykisk lidelse av The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) som er publisert av Verdens helseorganisasjon, og er det offisielle diagnosesystemet i Norge.
Symptomer på personlighetsforstyrrelse [rediger]

Personlighetsforstyrrelsen er kjennetegnet ved at personen det gjelder ut fra kulturelle normer skiller seg fra hva som er forventet på følgende områder:
  • Kognisjon; måten personen oppfatter og tolker seg selv, andre mennesker og begivenheter på.
  • Affektivitet; om personens følelser er passende til situasjonen.

Hvordan personen kontrollerer sine impulser og får dekket sine behov.
Hvordan personen forholder seg til mennesker som står ham/henne nært og takler å være sammen med andre mennesker.
En person med en personlighetsforstyrrelse skiller seg fra de fleste andre på disse områdene. Alle symptomene trenger ikke å være tilstede samtidig. Det er også viktig å være klar over at det ikke er absolutte kategoriske forskjeller mellom personlighetstrekk, problematiske personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser, men at det handler om et kontinium og gradsforskjeller mellom normalitet og patologi.

Det er flere grader av personlighetsforstyrrelser. Mange kan leve med en personlighetsforstyrrelse, mens noen av personlighetsforstyrrelsene er så plagsomme for personen selv eller omgivelsene at det blir vanskelig for personen å leve et vanlig liv.


Kilde: Wikipedia

admin